BRF Skogalundsklippan

Anslagstavlan

Har du som boende i Brf Skogalundslippan något du vill meddela dina grannar kan du utnyttja den här sidan. Skicka mejl (e-post) till skogalundsklippan@bredband.net så publicerar vi det så fort som möjligt. Vi förbehåller oss dock rätten att välja vad som passar in så att inte olämpligt material sprids via oss. Det ska vara sådant som är till upplysning och nytta för de boende i föreningen.


Här hittar du ny information om brandskydd

Skydda dig!, Postboxar i trapphus, Barndskydd trapphus

Brandsäkerhet flerbostadshus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regler gällande byggande av uteplatser, inglasning av loftgångar samt balkonger

Medlem söker hos styrelsen, med skriftlig ansökan, tillstånd för byggnation alternativt inglasning av loftgång samt åtgärder på balkong. Ritning måste alltid medfölja ansökan.

Förvaltare/styrelseledamot tillsammans med medlem behandlar planerna varefter ett förslag till beslut presenteras för styrelsen för beslut vid nästkommande styrelsemöte.

Generellt gäller följande vid byggnation av uteplatser:

Bygge mot asfalterad yta. Staket ska vara minst 50 cm från asfaltskant för att säkerställa plats för snöröjning. Staketet får ej överstiga 1 meter över mark.
Undantag om inpassage till trapphus är i anslutning till exempelvis sovrumsfönster, då tillåts staket upp till 1,7 meter ovan mark. Staketet får då maximalt ha den höjd på en sträcka av 2 meter.

Byggnation får inte inskränka på annan medlems område.
Respektive medlem bygger och bekostar allt själv.
Byggen får EJ bli som tillägg i boendeytan (ska vara som altan etc.).
Respektive medlem är underhållsskyldig för det som byggts. Byggen får ej skada föreningens egendom.
Säljs bostadsrätten och den nya medlemmen INTE vill överta tillbyggnaden skall säljande medlem återställa det som byggts till.
Gräsklippning och beskärning av buskar innanför inhägnad ansvaras för av medlem.

För loftgång/balkong gäller följande:

Det är tillåtet att glasa in loftgång och balkong.
Loftgång får glasas in. Det är inte på några villkor tillåtet att att glasa in den loftdel som passerar annans fönster eller dörr.

Det är inte tillåtet att byta ut befintligt plåttak på de översta balkongerna mot tex glastak.
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd lägga klinker på loftgångsgolv.
Målning av loftgångstak är tillåten under vissa betingelser efter beslut av styrelsen.

Nacka 2002-05-27, Senast reviderat 2012-08-21
 


För dig som vill veta mer om sopsortering, läs här »